How to create a Memory Leak

Krótki artykuł pokazujący – na podstawie dwóch przykładów – jak łatwo można spowodować wycieki pamięci w Javie. Pierwszy przypadek dotyczy elementów kolekcji, które mają nieprawidłowo zaimplementowane metody equals()/hashcode(). Natomiast drugi traktuje o zachowaniu klasy String w pewnych sytuacjach.

Memory Leak

Leave a Reply